فهرست

برگزاری ویدئوکنفرانس کارگروه اجرایی شناسایی و مستند سازی فرآیندهای حوزه معاونت آموزشی دانشگاههای قطب یک کشوری

 برگزاری ویدئوکنفرانس کارگروه اجرایی شناسایی و مستند سازی فرآیندهای حوزه معاونت آموزشی دانشگاههای قطب یک کشوری در تاریخ 30آبان 97.

.