فهرست

نشست صمیمانه معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیر آمار و فناوری اطلاعات

نشست صمیمانه معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیر آمار و فناوری اطلاعات و گفتگو پیرامون موضوعات مورد نظر در تاریخ 30 آبان 97.

.