فهرست

قهرمانی تیم تیراندازی جانبازان و معلولین دانشگاه علوم پزشکی بابل در مسابقات المپیاد ورزشی کارکنان جانباز و معلول دانشگاه های علوم پزشکی کشور

قهرمانی تیم تیراندازی جانبازان و معلولین دانشگاه علوم پزشکی بابل در مسابقات المپیاد ورزشی کارکنان جانباز و معلول دانشگاه های علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

سه شنبه ۲۹ آبان ماه ۹۷.