فهرست

بازدید سرزده مدیریت امور پشتیبانی و خدمات رفاهی دانشگاه از سلف سرویس ستاد

بازدید سرزده مدیریت امور پشتیبانی و خدمات رفاهی دانشگاه آقای احمدزاده از سلف سرویس ستاد و بررسی کیفی روند خدمت رسانی به دانشجویان و کارکنان دانشگاه در تاریخ 29 آبان 97. 

.