فهرست

برگزاری جلسه مشترک مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی و مدیریت درمان جهت نیازسنجی نیروی انسانی در رشته های علوم آزمایشگاهی و مامائی

برگزاری جلسه مشترک مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی آقای محمدپور و مدیریت درمان آقای دکتر هاشمی و سایر مسئولان و کارشناسان مربوطه، جهت نیازسنجی نیروی انسانی در رشته های علوم آزمایشگاهی و مامائی در تاریخ 29 آبان 97.

.