فهرست

برگزاری جلسه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با آقای مهندس خالق نژاد جهت پیگیری روند تکمیل پروژه در حال احداث بابلسر

برگزاری جلسه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با آقای مهندس خالق نژاد جهت پیگیری روند تکمیل پروژه در حال احداث بابلسر در تاریخ27 آبان 97.

.