فهرست

بدرقه کاروان ورزشی جانبازان و معلولین دانشگاه جهت شرکت در المپیاد ورزشی کارکنان جانباز و معلول دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

بدرقه کاروان ورزشی جانبازان و معلولین دانشگاه جهت شرکت در المپیاد ورزشی کارکنان جانباز و معلول دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با حضور دکتر جلالی ر‌یاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ 26 آبان 97.

.