فهرست

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع و مسوول ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع و مسوول ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه جهت تبیین و بررسی امور ایثارگران محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ 26 آبان 97.

.