فهرست

نشست اختصاصی معاونت توسعه مدیریت و منابع با مسئولين دفتر "آموزش" سازمان برنامه و بودجه كشور

نشست اختصاصی معاونت توسعه مدیریت و منابع، مدیران و مسئولین مربوطه با مسئولين دفتر "آموزش" سازمان برنامه و بودجه كشور در راستای افزایش بودجه دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ 22 آبان 97.

.