فهرست

برگزاری جلسه مشترک معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه با مسئولین اتوماسیون اداری چارگون

برگزاری جلسه مشترک معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه با مسئولین اتوماسیون اداری چارگون.