فهرست

اولین روز بازی های المپیاد کشوری ورزش جانبازان و معلولین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

اولین روز بازی های المپیاد کشوری ورزش جانبازان و معلولین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در مجتمع ورزشی صندوق رفاه دانشجویان واقع در فرح آباد ساری برگزار گردید. تیم های تنیس روی میز 22 و 23 آبان 97 به مصاف رقیبان خواهند رفت .