فهرست

برگزاری جلسه مشترک معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع و معاون محترم بهداشتی در خصوص نحوه برگزاری

برگزاری جلسه مشترک معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع آقای دکتر جهانیان و معاون محترم بهداشتی آقای دکتر جوانیان با حضور مدیران و کارشناسان مربوطه به منظور هماهنگی، برنامه ریزی و تصمیم گیری در خصوص نحوه برگزاری "آزمون جذب و بکارگیری بهورز" در دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ 15 آبان 97.