فهرست

بازدید سرزده مدیر محترم امور مالی دانشگاه از روند دریافت ، پرداخت و ترخیص در بیمارستان شهید یحیی نژاد

بازدید سرزده مدیر محترم امور مالی دانشگاه آقای علیزاده از روند دریافت ، پرداخت و ترخیص در بیمارستان شهید یحیی نژاد با همکاری دونفر از کارشناسان مالی و ترخیص بیمارستان آیت الله روحانی(ره) در تاریخ 16 آبان 97.