فهرست

بازدید معاون توسعه، مدیران دانشگاه و مسئولین مربوطه از روند بهسازی، گسترش و تجهیز فضای سالن تیراندازی دانشگاه

بازدید معاون توسعه، مدیران دانشگاه و مسئولین مربوطه از روند بهسازی، گسترش و تجهیز فضای سالن تیراندازی دانشگاه در تاریخ 14 آبان 97.

.