فهرست

بازدید مدیر امور پشتیبانی و خدمات رفاهی و مدیر امور مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از دانشگاه علوم پزشکی همدان

بازدید مدیر امور پشتیبانی و خدمات رفاهی و مدیر امور مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از دانشگاه علوم پزشکی همدان جهت الگوبرداری از برخی تجربیات نوآورانه آن دانشگاه در حوزه های مربوطه.

.