فهرست

نشست صمیمانه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیر کل محترم منابع انسانی وزارت بهداشت

نشست صمیمانه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آقای دکتر جهانیان و مدیر کل محترم منابع انسانی وزارت بهداشت آقای دکتر ابرازه و بحث و گفتگو در محورهای تبدیل وضع نیروهای قراردادی، مجوز جذب نیروی انسانی و طبقه بندی مشاغل در تاریخ 7 آبان 97.