فهرست

برگزاری جلسه کمیته ملی احداث واحدهای بهداشتی در ستاد مرکزی وزارت بهداشت

برگزاری جلسه کمیته ملی احداث واحدهای بهداشتی در ستاد مرکزی وزارت بهداشت در جهت بررسی روند اجرایی پروژه های بهداشتی در حال ساخت مصوب در تاریخ 7 آبان 97.