فهرست

بازدید کمیته پایش و ارزیابی عملکرد منابع انسانی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از بیمارستان شهید یحیی نژاد

بازدید کمیته پایش و ارزیابی عملکرد منابع انسانی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، با حضور آقای محمدپور مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی به همراه سایر مسوولین در بیمارستان شهید یحیی نژاد، جهت بهینه نمودن امور اداری و فراهم نمودن تسهیلات لازم در امر رسیدگی به  نحوه اجرای ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعملهای اداری در تاریخ 7 آبان 97.