فهرست

برگزاری جلسه در خصوص مناقصه بیمارستان ۳۲ تختخوابی بندپی شرقی

برگزاری جلسه در خصوص مناقصه بیمارستان ۳۲ تختخوابی بندپی شرقی در تاریخ 2 آبان 97.