فهرست

برگزاری جلسه جهت پیگیری تکمیل پروژه های در حال احداث دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری جلسه جهت پیگیری تکمیل پروژه های در حال احداث دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ 2 آبان 97.