فهرست

برگزاری همايش مديران بودجه دانشگاه های علوم پزشکی كشور در مركز همايش هاي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران

برگزاری همايش مديران بودجه دانشگاههای علوم پزشکی كشور در مركز همايش هاي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران با موضوع " آموزش مدل برنامه ريزي مبتني بر عملكرد و بودجه ريزي بر مبناي صفر در نظام سلامت".