فهرست

ملاقات عمومی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در تاریخ 1 آبان 97

ملاقات عمومی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در  "طرح تکریم ارباب رجوع" و شفافیت در پاسخگویی در تاریخ 1 آبان 97.