فهرست

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و بانوان حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و بانوان حوزه معاونت توسعه جهت تبیین و بررسی امور بانوان محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ 28 مهر 97.