فهرست

حضور تیم منتخب شطرنج بانوان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل بعنوان تیم برتر استان در مسابقات قهرمانی کشور

حضور تیم منتخب شطرنج بانوان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل بعنوان تیم برتر استان در مسابقات قهرمانی کشور - اصفهان(۲۵-۲۸ مهر 97).