فهرست

بازدید مدیریت امور پشتیبانی و خدمات رفاهی و مسوولان دفترفنی دانشگاه از کلینیک ویژه خشرودپی

بازدید مدیریت امور پشتیبانی و خدمات رفاهی و مسوولان دفترفنی دانشگاه از کلینیک ویژه خشرودپی و بررسی مسائل کلینیک.