فهرست

برگزاری جلسه مناقصه عمومی واگذاری رفت و روب مرکز آموزشی درمانی ۱۷شهریور مرزیکلا

برگزاری جلسه مناقصه عمومی واگذاری رفت و روب مرکز آموزشی درمانی۱۷شهریور مرزیکلا در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در تاریخ 24 مهر 97.