فهرست

بهسازی تاسیسات برق پردیس دانشگاه: نصب دژنکتور و رله پرایمری جدید در پست برق خوابگاه دانشجویی خواهران

بهسازی تاسیسات برق پردیس دانشگاه: نصب دژنکتور و رله پرایمری جدید در پست برق خوابگاه دانشجویی خواهران در تاریخ 20 مهر 97.