فهرست

نشست صمیمانه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با رییس محترم مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور مرزیکلا

نشست صمیمانه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آقای دکتر جهانیان و رییس محترم مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور مرزیکلا آقای دکتر آقاجانی و سایر مدیران مربوطه در راستای طرح و بررسی مسائل بیمارستان در تاریخ 18 مهر ماه 97.