فهرست

بازدید مدیریت امور پشتیبانی و خدمات رفاهی معاونت توسعه مدیریت و منابع از دانشکده پرستاری و مامایی رامسر.

 بازدید مدیریت امور پشتیبانی و خدمات رفاهی معاونت توسعه مدیریت و منابع و کارشناس مسوول، دفترفنی دانشگاه از دانشکده پرستاری و مامایی رامسر در تاریخ 18 مهر 97.