فهرست

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، پیرامون بررسی مسائل سلف سرویس ستاد دانشگاه

 نشست معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آقای دکتر پورامیر و مدیران و کارشناسان محترم مربوطه، پیرامون بررسی مسائل سلف سرویس ستاد دانشگاه در تاریخ 16 مهر 97.