فهرست

برگزاری نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی رامسر

برگزاری نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی رامسر آقای دکتر شمسعلی نیا در راستای طرح و بررسی مشکلات دانشکده  در تاریخ 15 مهر 97.

.