فهرست

نشست مشترک معاون توسعه مدیریت و منابع و رییس محترم دانشکده پرستاری ومامایی

نشست مشترک معاون توسعه مدیریت و منابع و رییس محترم دانشکده پرستاری ومامایی جناب آقای دکتر ذبیحی در راستای طرح و بررسی مشکلات دانشکده  در تاریخ 15 مهر 97 .