فهرست

برگزاری جلسه اضطراری جهت بررسی فوری وضعیت برق بیمارستان شهید یحیی نژاد

برگزاری جلسه اضطراری جهت بررسی فوری وضعیت برق بیمارستان شهید یحیی نژاد در تاریخ 14 مهر 97.

.