فهرست

حضور شبانه و آماده باش کامل تیم مهندسین فنی و تاسیساتی مدیریت امور پشتیبانی و خدمات رفاهی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ...

.

حضور شبانه و آماده باش کامل تیم مهندسین فنی و تاسیساتی مدیریت امور پشتیبانی و خدمات رفاهی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه جهت رفع فوری مشکل برق خوابگاه دانشگاه و بیمارستان شهید یحیی نژاد در تاریخ 13 مهر 97.

.