فهرست

بازدید کمیته پایش و ارزیابی عملکرد منابع انسانی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از بیمارستان شهید بهشتی

بازدید کمیته پایش و ارزیابی عملکرد منابع انسانی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، با حضور آقای محمدپور مدیر محترم توسعه سازمان و منابع انسانی به همراه سایر مسوولین در بیمارستان شهید بهشتی، جهت بهینه نمودن امور اداری و فراهم نمودن تسهیلات لازم در امر رسیدگی به  نحوه اجرای ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعملهای اداری در تاریخ ۸ مهرماه ۹۷.