فهرست

برگزاری جلسه در خصوص بررسی چگونگی تامین دارو و لوازم مصرفی در بیمارستان شهید بهشتی

برگزاری جلسه در خصوص بررسی چگونگی تامین دارو و لوازم مصرفی در بیمارستان شهید بهشتی:

با حضور معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع آقای دکتر جهانیان، درمان آقای دکتر قاسم زاده، غذا و دارو آقای دکتر رضازاده، رییس محترم مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی آقای دکتر اکبرزاده پاشا و مدیران محترم مراکز آموزشی درمانی شهید بهشتی آقای دکتر خاکساریان و شهید یحیی نژاد آقای دکتر حسین پور به همراه کارشناسان مربوطه در تاریخ ۴ مهرماه ۹۷.