فهرست

ملاقات عمومی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در تاریخ ۲۷ شهریور ۹۷

ملاقات عمومی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در راستای "طرح تکریم ارباب رجوع" و شفافیت در پاسخگویی در تاریخ ۲۷ شهریور ۹۷.