فهرست

نشست صمیمانه معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و رییس محترم مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی

نشست صمیمانه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آقای دکتر جهانیان و رییس محترم مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی آقای دکتر سیفی و مدیریت مرکز آقای دکتر حاج آقاتبار و سایر مسوولین درتاریخ 27 شهریور 97 در راستای طرح و بررسی مسائل بیمارستان.