فهرست

نشست صمیمانه معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و رییس محترم بیمارستان شهید بهشتی

نشست صمیمانه معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آقای دکتر جهانیان و رییس محترم بیمارستان شهید بهشتی آقای دکتر اکبرزاده پاشا و مسوولین بیمارستان در تاریخ 27 شهریور 97، جهت برنامه ریزی و هماهنگی نهایی در خصوص تسریع در افتتاح بخش نوروسرجری.

.