فهرست

نشست مشترک معاون توسعه مدیریت و منابع و رییس دانشکده پرستاری ومامایی

نشست مشترک معاون توسعه مدیریت و منابع و رییس دانشکده پرستاری ومامایی جناب آقای دکتر ذبیحی در راستای طرح و بررسی مشکلات دانشکده برگزار شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.