فهرست

حضور جناب آقای دکتر جهانیان، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران

جناب آقای دکتر جهانیان، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیران محترم مالی و بودجه دانشگاه در تارخ 23 خرداد 97 در" سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران "، جهت جذب تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حضور یافتند.

.