فهرست

حضور صمیمانه جناب آقای دکتر جهانیان معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و شورای محترم مدیران در برنامه سی شب سی مسجد

جناب آقای دکتر جهانیان معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  به اتفاق شورای محترم مدیران معاونت توسعه دانشگاه درتاریخ 97/3/21 در برنامه سی شب شی مسجد بحرارم غربی بابل حضور صمیمانه یافتند و با پزشکان و دست اندرکاران و زحمت کشان این برنامه دیدار و گفتگو نمودند.