فهرست

برگزاری کارگاه آموزش نحوه اجرای سامانه ارزشیابی کارکنان

کارگاه آموزش نحوه اجرای سامانه ارزشیابی کارکنان در سالن توانمند سازی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه توسط مدرس محترم جناب آقای مهندس رمضانی از شرکت طرح پردازان آذرخش با حضور نمایندگان مراکز و دانشکده ها، به همت سرکار خانم طاهری مسئول محترم ارزشیابی کارکنان دانشگاه برگزار گردید.

.