فهرست

جلسه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با مدیران و کارشناسان بانک ملی بابل

جلسه معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، جناب آقای دکتر جهانیان و مسئولین واحد رفاهی دانشگاه با مدیران و کارشناسان محترم بانک ملی بابل در تاریخ 8 خرداد 96، جهت فرآیند همکاری فی مابین در راستای افزایش کیفیت و کمیت امور رفاهی تشکیل گردید.