فهرست

جلسه اعتباربخشی موسسه ای

جلسه اعتبار بخشی موسسه ای در تاریخ 7 خرداد 97، با حضور مدیران و کارشناسان محترم حوزه معاونت توسعه در خصوص مبانی سازوکار اجرائی، استانداردها و شیوه مراحل ارزیابی درونی با تدریس عضو محترم هیات علمی و کارشناس ارزیابی عملکرد دانشگاه، جناب آقای دکتر نصراله پور در سالن توانمند سازی دانشگاه تشکیل گردید.