فهرست

حضور صمیمانه و سرزده معاونت محترم توسعه و هیات همراه در دفتر فنی دانشگاه

حضور صمیمانه و سرزده معاونت محترم توسعه و هیات همراه در دفتر فنی دانشگاه و دیدار با مسئول محترم دفترفنی، جناب آقای مهندس مولائی و همکاران محترم حوزه مذکور، جهت بررسی و تسریع در تکمیل پروژه های عمرانی دانشگاه.