فهرست

جلسه معاونت محترم توسعه و منابع دانشگاه با نماینده شرکت آوای سلامت

جلسه معاونت محترم توسعه و منابع دانشگاه جناب آقای دکتر جهانیان و مدیران محترم حوزه معاونت توسعه با نماینده شرکت آوای سلامت جناب آقای مهردل در خصوص بررسی مسائل مربوط به تبیین نحوه همکاری جاری فی مابین.