فهرست

انتصاب مدیر امور عمومی و فنی دانشگاه علوم پزشکی بابل

انتصاب جناب آقای بیژن احمدزاده به عنوان مدیر محترم امور عمومی و فنی دانشگاه، با حضور مدیران و کارشناسان محترم حوزه معاونت توسعه دانشگاه.

.