فهرست

جلسه آموزشی توجیهی تفاهم نامه عملیاتی سال ۹۷ دانشگاه

جلسه آموزشی توجیهی تفاهم نامه عملیاتی سال ۹۷ دانشگاه با حضور معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

جلسه آموزشی توجیهی تفاهم نامه عملیاتی سال ۹۷ دانشگاه با حضور دکتر ایمان جهانیان معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه،  مدیر و کارشناسان محترم بودجه و پایش عملکرد  با جمعی از مسولین و کارشناسان مالی واحدهای تابعه دانشگاه  در تاریخ  27/1/97  در سالن توانمند سازی معاونت پژوهشی برگزار گردید.

.