فهرست

حضور پررنگ دانشگاه علوم پزشکی بابل در دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی

دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 9 و 10 اسفند 1396 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید.

در این کنفرانس 50 مقاله بصورت سخنرانی و 60 مقاله بصورت پوستر ارائه گردید که دانشگاه علوم پزشکی بابل ضمن حمایت سازمانی و علمی، با ارایه 2 سخنرانی و 9 پوستر حضور پررنگ علمی پژوهشی داشته است.

.